CS DE
SKI BUBLAVA

1 lanovka, 7 vleků a rodinná pohoda
na širokých sjezdovkách bez front
u vleků

Aktuálně

3. 1. 2024
Příspěvek ve výši 2000 Kč na lyžařský výcvik organizovaný školou od VZP

Od 1. 1. 2024 bude VZP ČR z fondu prevence poskytovat v rámci příspěvku na pohybové aktivity dětí také příspěvek na lyžařské kurzy.

Pokud pojištěnec podá žádost o příspěvek na lyžařský kurz, je nutné, aby tento kurz trval minimálně 5 po sobě jdoucích kalendářních dní a byl organizován školským zařízením (ZŠ, SŠ, MŠ, případně DDM). Žadatel účast na lyžařském kurzu doloží Potvrzením o účasti dítěte na organizovaném lyžařském kurzu (potvrzení viz příloha).

U příspěvku na lyžařský kurz pořádaný školou platí:

Žádosti lze podat:

  • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
  • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

 Příspěvek ve výši 2 000 Kč pro jednoho pojištěnce VZP ve věku od 1 roku do dovršení 18 let lze kromě lyžařského kurzu využít i na některé další vyjmenované činnosti – např. pohybové aktivity v kroužcích; sportovní prohlídky; permanentky za pohybové aktivity; úhrada startovného nebo členského příspěvku – více na webu VZP ČR.